OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  13 GRUDNIA  2017 ROKU

Informuję, że   28 grudnia (czwartek)  2017  roku  o godz. 10.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XXXVI  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz.1875/  z w o ł u j ę  XXXVI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na dzień  28 grudnia  ( czwartek  )  2017 roku na godz. 10.00 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych .
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 –  2036:

1)       odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
2)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)       odczytanie  autopoprawek Burmistrza  do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
4)       dyskusja nad projektem  uchwały oraz nad autopoprawkami  Burmistrza  oraz ich przegłosowanie,
5)       głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia WPF z przyjętymi poprawkami.

 1.   Uchwalenie budżetu Gminy Ślesin na rok 2018:

1)       odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)       odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin,
4)       przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej
5)       dyskusje nad projektem  uchwały budżetowej oraz nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami  oraz ich przegłosowanie,
6)       głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)       zmian budżetu na 2017 rok,
2)       o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017 – 2036,
3)       wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
4)       trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
5)       nabycia nieruchomości położonej w obrębie Różnowa,
6)       nabycia nieruchomości położonej w obrębie Goranin,
7)       regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin,
8)       szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,
9)       wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
10)   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
11)   Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 1. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin na rok 2018
 2. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2018 rok.
 3. Uchwalenie planu pracy  Komisji Rozwoju Gospodarczego Prawa i Budżetu na rok 2018.
 4. Uchwalenie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Zdrowia Kultury Oświaty i Turystyki na 2018 r.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  13 GRUDNIA  2017 ROKU Informuję, że   28 grudnia (czwartek)  2017  roku  o godz. 10.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XXXVI  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
503 razy przeczytano