umig
UMiG Ślesin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

 Informuję, że w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XIV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 29 października 2019 roku (wtorek) na godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.


4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.


5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmian budżetu na rok 2019,
    2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
    3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ślesin – teren działek o nr
        geod.: 1034/1, 1034/2, 1034/3 przy ul. Cegielnianej w obrębie Ślesin,
    4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Licheń
        Stary (teren między ul. Klasztorną i ul. Toruńską),
    5) nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze darowizny,
    6) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Mikorzyn,
    7) stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
    8) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,
    9) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
        art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
   10) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Półwiosek Stary,
   11) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Półwiosek Lubstowski,
   12) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Mikorzyn,
   13) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Licheń Stary,
   14) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 – 2024.


6. Informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.


7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu szkolnego i
 egzaminu gimnazjalnego.


8.Sprawozdanie z prac zespołu interdyscyplinarnego, przedstawienie planowanych działań, występujące zagrożenia i potrzeby.


9. Wolne głosy i wnioski.


10. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady


/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGUMiG Ślesin OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU  Informuję, że w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski  Na podstawie art. 20 ust. 1...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
305 razy przeczytano