Wysokość podatków ustalonych na 2O18 rok w stosunku do 2017 nie uległa zmianie. Zgodnie z uchwałą Nr 324/XXXIY/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obnizenia ceny skupu zyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok obniza się z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 33,00 zł.

Natomiast uchwałą Nr 325/XXX|V/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
Od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł
b) od l ha pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,04 zł
c) od 1 m2 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł
d) od 1 m2 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i połozonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidu je przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w zycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł.

Od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni uzytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,55 zł
b) od 1 m2 powierzchni uzytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł
c) od 1 m2 powierzchni uzytkowej budynków lub ich części ząętych na prowaclzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,56zł
d) od 1 m2 powierzchni uzytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności lecznicze; zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,15 zł
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, wtym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,21 zł
f) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rekreacyjną lub letniskową – 7,36 zł.

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art,4 ust. ‚l pkt. 3 i ust. 3-7.

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 11 / 2017

adminUMiGWysokość podatków ustalonych na 2O18 rok w stosunku do 2017 nie uległa zmianie. Zgodnie z uchwałą Nr 324/XXXIY/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obnizenia ceny skupu zyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok obniza się z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 33,00 zł. Natomiast uchwałą...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
579 razy przeczytano