OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z 22 SIERPNIA  2017 ROKU

Informuję, że  25 sierpnia  2017 roku (piątek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  XXXII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.)  z w o ł u j ę  XXXII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 25 sierpnia 2017 roku (piątek) na godz. 10.30 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta  i Gminy w Ślesinie,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
1) zmian budżetu na 2017 r.,
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036,
3) zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Ślesina,
4) zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w Koninie w roku 2016,
5) nadania nazwy ulicy,
6) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Partnerskiego projektu pt.  „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, nr RPWP.08.01.02-30-0052/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1, Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
7) nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Bylew.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z 22 SIERPNIA  2017 ROKU Informuję, że  25 sierpnia  2017 roku (piątek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  XXXII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
412 razy przeczytano