umig
UMiG Ślesin

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 ROKU

 Informuję, że w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie sięXXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności. Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw
 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XXIX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 29 stycznia 2021 roku (piątek) na godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu na 2021 rok,
 2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021 – 2036,
 3) nabycia nieruchomości położonych w Ślesinie,
 4) zamiany nieruchomości,
 5) zamiany nieruchomości położonych w obrębie Lubomyśle,
 6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 7) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego,
 8) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego,
 9) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
 10) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ślesin,
 11) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach,
 12) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2021.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGUMiG Ślesin OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 ROKU  Informuję, że w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie sięXXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
113 razy przeczytano