umig
UMiG Ślesin

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 22 LISTOPADA 2019 ROKU

Informuję, że w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 28 listopada 2019 roku (czwartek) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na rok 2019,
  2) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Różnowo,
  3) nadania nazwy ulicy położonej w Licheniu Starym,
  4) zatwierdzenia ceny na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20…….-
  odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
  5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin,
  6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
  wysokości tej opłaty,
  7) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi,
  8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od
  właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,
  9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  składanej przez właściciela nieruchomości,
  10) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
  Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  11) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz
  przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 6. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie Ślesin.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
  Przewodniczący Rady
  /-/ mgr Paweł Bielicki
adminUMiGUMiG Ślesin OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 22 LISTOPADA 2019 ROKU Informuję, że w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
180 razy przeczytano