OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  18 CZERWCA 2018 ROKU

Informuję, że   28 czerwca (czwartek) 2018  roku  o godz. 11.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XL  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm./   z w o ł u j ę  XL sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 28 czerwca  (czwartek)  2018 roku na godz. 11.00 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych .
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin:
  1. zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,
  3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
  4. zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin,
  5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  6. dyskusja nad wyżej przedstawionymi materiałami,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy   za  2017 rok,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na 2018 rok,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036,
  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Ślesin,
  4. zamiany nieruchomości położonych w Licheniu Starym,
  5. nadania nazw ulic w miejscowości Różopole,
  6. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie miasta i gminy Ślesin w roku 2018,
  7. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin,
  8. zmiany uchwały nr 363/XXXVII/18 z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ślesin dotacji celowej na częściowe dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Ślesin,
  9. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ślesin.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej – rok oceny 2017 wraz z rekomendacją.
 9. Informacja nt. przygotowania Gminy Ślesin do sezonu turystycznego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Chrzanowski
adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z  18 CZERWCA 2018 ROKU Informuję, że   28 czerwca (czwartek) 2018  roku  o godz. 11.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XL  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
386 razy przeczytano