OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  12 PAŻDZIERNIKA 2018 ROKU

Informuję, że   17 października (środa) 2018  roku  o godz. 12.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XLII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski   

SBR.0002.8.2018

Ślesin, 11 październik  2018 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./  z w o ł u j ę  XLII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 
17 października (środa)  2018 roku na godz. 12.00 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie  nt. warunków wstąpienia do tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu na 2018 rok,
  2. oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wąsosze 73 A,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Głębockie,
  4. wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce,
  5. zatwierdzenia ceny na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
  6. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
  7. uchwalenia Statutu Gminy Ślesin,
  8. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
  9. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  10. regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 8. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską Gminy Ślesin w VII kadencji.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w poszczególnych placówkach oświatowych.
 10. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kadencji 2014-2018.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
adminUMiGOBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  12 PAŻDZIERNIKA 2018 ROKU Informuję, że   17 października (środa) 2018  roku  o godz. 12.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XLII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski    SBR.0002.8.2018 Ślesin, 11 październik  2018 r Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
339 razy przeczytano