OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 21  LUTEGO  2019 ROKU

Informuję, że w dniu  27 lutego   (środa)   2019 roku  o godz. 12.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  V sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.   


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski      


          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm./  z w o ł u j ę  V sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 27 lutego  ( środa)  2019 roku na godz. 12.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na rok 2019,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Kijowiec, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr geod. 6/0 w miejscowości Wąsoskie Holendry,
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Licheń Stary,
  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr geod. 19/2 w obrębie Głębockie,
  7. przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślesin,
  8. nabycia nieruchomości położonych w mieście Ślesin,
  9. przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ślesin na rok 2019,
  10. zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin w Piotrkowicach  oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin,
  11. zmiany uchwały nr 122/XIII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ślesin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.      

Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki

adminUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 21  LUTEGO  2019 ROKUInformuję, że w dniu  27 lutego   (środa)   2019 roku  o godz. 12.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  V sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.    Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski                ...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
364 razy przeczytano