Od 4 marca 2019 roku w Polsce będą wydawane dowody osobiste z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowody .

Nowy dowód osobisty będzie posiadał warstwę graficzną i elektroniczną, w których będą zawarte:
– dane dotyczące osoby (imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL i obywatelstwo) oraz
– dane dotyczące dowodu osobistego (seria i numer dowodu osobistego, data wydania i ważności, oznaczenie organu wydającego oraz numer CAN).

Dodatkowo w warstwie elektronicznej zostaną zawarte:
– certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, zamieszczany z mocy ustawy w każdym dokumencie,
– certyfikat podpisu osobistego, zamieszczany na wniosek osoby, której dowód dotyczy lub przedstawiciela ustawowego osoby, która ukończyła 13 lat,
– certyfikat potwierdzenia obecności, zamieszczany w każdym dokumencie,
– przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Zmieni się zatem funkcjonalność tego dokumentu
– zostanie rozszerzona.

Oprócz potwierdzania tożsamości i obywatelstwa polskiego oraz uprawnienia do przekraczania granic w Unii Europejskiej nowy dowód osobisty będzie środkiem identyfikacji elektronicznej, zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usługi online. Obywatel w sposób jednoznaczny będzie mógł zostać zidentyfikowany oraz uwierzytelniony. Możliwe będzie przy użyciu e-dowodu korzystanie z portali internetowych administracji publicznej po ich przyłączeniu do Węzła Krajowego. W pierwszej kolejności – z portalu Obywatel.gov.pl i ePUAP. Podpis ten będzie rozwiązaniem analogicznym do znanego już i używanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. W przypadku innego podmiotu niż podmiot publiczny podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

Nie zmieni się sposób składania wniosku – osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Nowe e-dowody będą wolne od opłat. Warto podkreślić, że obecnie posiadane przez mieszkańców dowody osobiste zachowają swoją ważność do daty zawartej na dokumencie. Jednak osoby zainteresowane posiadaniem takiego dowodu wcześniej niż upłynie ważność obecnie posiadanych dokumentów będą mogły żądać wymiany dowodu osobistego na dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Wydanie nowego dowodu osobistego nastąpi też w przypadku unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz ubezwłasnowolnienia posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego. Nowym rozwiązaniem jest, że w przypadku czasowej utraty kontroli nad e-dowodem (posiadacz nie wie gdzie jest jego dowód osobisty), posiadacz dokumentu będzie mógł zgłosić zawieszenie certyfikatów, zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenia zawieszenia dokonuje się:
– osobiście w siedzibie urzędu gminy, – w formie dokumentu elektronicznego,
– przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu osobistego może dokonać zgłoszenia cofnięcia zawieszenia, na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia. Jeżeli jednak w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie tego zawieszenia – certyfikaty i dowód osobisty ulegną unieważnieniu z mocy prawa.

Katarzyna Fryza
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ślesinie

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 2/2019

adminUMiGOd 4 marca 2019 roku w Polsce będą wydawane dowody osobiste z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowody . Nowy dowód osobisty będzie posiadał warstwę graficzną i elektroniczną, w których będą zawarte: - dane dotyczące osoby (imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy,...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
289 razy przeczytano