Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zatrudni instruktora ds. plastyki na umowę o pracę na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo

I. Wymagania kwalifikacyjne  kandydatów

1.Wykształcenie wyższe o profilu plastycznym.

2.Umiejętności plastyczne i manualne.

3.Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

4.Umiejętność pracy w zespole.

5.Dobra organizacja pracy.

6.Kreatywność.

7.Wysoka kultura osobista.

8.Komunikatywność.

9.Znajomość programów graficznych.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

1.Prowadzenie zajęć kół plastycznych.

2.Organizacja warsztatów artystycznych.

3.Organizacja konkursów

4.Organizacja wystaw.

5.Projektowanie i wykonywanie dekoracji, dyplomów, plakatów, zaproszeń, ulotek, scenografii itp..

6.Opracowywanie koncepcji pracy na każdy rok kulturalny.

7.Sporządzanie sprawozdań  z działalności.

8.Inne czynności związane z działalnością M-GOK w Ślesine wskazanych przez pracodawcę, które nie zostały wyżej wymienione

IV  Wymagane dokumenty

1.Wypełniony kwestionariusz w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny

z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

( Dz.U. z 2017r. poz. 894 ).

2.List motywacyjny

3.CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

6.Oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych  zakresem zadań na stanowisku instruktor ds. plastyki

7.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

 

 

 

V Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko instruktor ds. plastyki” w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  w Ślesinie  ul. Młodzieżowa  11  Ślesinie  biuro nr 2 lub pocztą na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 16.08.2018 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesine.

VI Inne informacje

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru

Informacje o wynikach naboru będą przekazane osobą ubiegającym się o zatrudnienie

Osoba wyłoniona w drodze przeprowadzonego naboru zostanie zatrudniona niezwłocznie po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich.

 

adminUMiGMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zatrudni instruktora ds. plastyki na umowę o pracę na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo I. Wymagania kwalifikacyjne  kandydatów 1.Wykształcenie wyższe o profilu plastycznym. 2.Umiejętności plastyczne i manualne. 3.Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 4.Umiejętność pracy w zespole. 5.Dobra organizacja pracy. 6.Kreatywność. 7.Wysoka kultura osobista. 8.Komunikatywność. 9.Znajomość programów graficznych. II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku 1.Prowadzenie zajęć...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
250 razy przeczytano