Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 23/I//2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597) oraz art. art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) zarządzam,
co następuje:


§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej
w Piotrkowicach.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 3
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu do Spraw Oświatowych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do zarządzenia nr 23/I/2019 Burmistrza Miasta         i Gminy Ślesin z dnia 8 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach, Piotrkowice 27, 62-561 Ślesin 

Oznaczenie organu prowadzącego : Gmina Ślesin
Nazwa i adres szkoły podstawowej : Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej
w Piotrkowicach, Piotrkowice 27, 62-561 Ślesin

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597) tj:

  • Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub w placówce;
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał:
                a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub
                b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Po o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.);
11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.
z 2018 r., poz. 931 ze zm.)

  • osoba niebędąca nauczycielem, która łącznie spełnia następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności
informacje o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
            a) imię (imiona) i nazwisko,
            b) datę i miejsce urodzenia,
            c) obywatelstwo,
            d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2 tj. świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.),
11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019r., poz. 430 ze zm.) –
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,
13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach.

III. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego
i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach”
 ,

w terminie do dnia 22 maja 2019r. do godz.1200 na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) lub bezpośrednio w sekretariacie w postaci papierowej.
2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do ofert.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej przez Przewodniczącego Komisji, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

VI. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

VII. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Ślesinie, pokój nr 202 (II piętro) lub pod numerem telefonu 63 2704 011 wew. 210

********

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 25/I//2019

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597) oraz art. art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) zarządzam,
co następuje:


§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Wąsoszach.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 3
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu do Spraw Oświatowych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
     /-/ Mariusz Zaborowski

Załącznik do zarządzenia nr 25/I/2019 Burmistrza Miasta         i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach, Wąsosze 73, 62-561 Ślesin 

Oznaczenie organu prowadzącego : Gmina Ślesin
Nazwa i adres szkoły podstawowej : Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Wąsoszach, Wąsosze 73, 62-561 Ślesin

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597) tj:

  • Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub w placówce;
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał:
                a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub
                b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Po o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.);
11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.
z 2018 r., poz. 931 ze zm.)

  • osoba niebędąca nauczycielem, która łącznie spełnia następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności
informacje o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
            a) imię (imiona) i nazwisko,
            b) datę i miejsce urodzenia,
            c) obywatelstwo,
            d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2 tj. świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.),
11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019r., poz. 430 ze zm.) –
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego -w przypadku nauczyciela,
13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach.

III. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego
i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach”
 ,

w terminie do dnia 24 maja 2019r. do godz.1200 na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) lub bezpośrednio w sekretariacie w postaci papierowej.
2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do ofert.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej przez Przewodniczącego Komisji, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

VI. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

VII. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Ślesinie, pokój nr 202 (II piętro) lub pod numerem telefonu 63 2704 011 wew. 210

adminUMiGZ A R Z Ą D Z E N I E  NR 23/I//2019Burmistrza Miasta i Gminy Ślesinz dnia 8 maja 2019 rokuw sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w PiotrkowicachNa podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
324 razy przeczytano