OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ
DNIA 7 CZERWCA 2019 ROKU
 

Informuję, że w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ z w o ł u j ę IX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) na godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.


4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.


5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Raport o stanie Gminy Ślesin za 2018 rok:   
1) przedstawienie raportu,   
2) debata nad raportem,   
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin wotum  zaufania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe:
1) przedstawienie sprawozdań,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza    Miasta i Gminy Ślesin sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018,
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta    i Gminy Ślesin,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej    w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze    sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin absolutorium    z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian budżetu na rok 2019,   
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
3) wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Ślesin w roku 2019,
4) oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości    Ignacewo,
5) powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Ślesin.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

adminUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 7 CZERWCA 2019 ROKU  Informuję, że w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin  Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
293 razy przeczytano