OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 24 STYCZNIA  2019 ROKU
Informuję, że w dniu  30 stycznia   (środa)   2019 roku  o godz. 13.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  IV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski    


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm../  z w o ł u j ę  IV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na dzień30 stycznia  ( środa  )  2019 roku na godz. 13.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na rok 2019,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
  3. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
  4. oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Głębockie,
  5. udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Konińskiego,
  6. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Ślesin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  8. upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Ślesinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.),
  9. upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Ślesinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  10. określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie , w tym za zakupione posiłki,
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kijowiec,
  12. regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Ślesin,
  13. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2019.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.      

 Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki

adminUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 24 STYCZNIA  2019 ROKUInformuję, że w dniu  30 stycznia   (środa)   2019 roku  o godz. 13.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  IV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin    Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski             ...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
526 razy przeczytano