cdn.aarp.net

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz

 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin filia w Licheniu Starym ul. Konińska 54, 62-563 Licheń Stary (trzy dni w tygodniu), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin filia w Piotrkowicach – Piotrkowice 29 (dwa dni w tygodniu)
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Godziny pracy – zgodnie z pracą biblioteki
 • Określenie stanowiska pracy: młodszy bibliotekarz

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 • znajomość systemu bibliotecznego SowaSQL
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • inne prace wynikające z zakresu działalności BPMiG Ślesin
 • sprawozdawczość

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie ze wzorem)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2018 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.

Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

 1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” – zgodnie ze wzorem.
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji  na wolne stanowisko w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” – zgodnie ze wzorem.
 3.  „Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin z siedzibą ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin”. Biblioteka ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem iod.slesin@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji odbywających się na wolne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin – zgodnie ze wzorem.

 

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe

 • O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biblioteki (www.slesin.naszabiblioteka.com) oraz BIP.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru zostaną zniszczone.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Ślesin 07.12.2018 r.                                                                                                                   Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Ślesin

Agnieszka Niedźwiedzińska

adminBibliotekaDyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin filia w Licheniu Starym ul. Konińska 54, 62-563 Licheń Stary (trzy dni w tygodniu), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin filia w Piotrkowicach - Piotrkowice 29...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
352 razy przeczytano