Granice wszystkich nieruchomości gruntowych i budynków w powiecie konińskim zostaną ponownie zmierzone. To efekt unijnego projektu, który zmierza do cyfryzacji geodezyjnego zasobu powiatu. Dla niektórych mieszkańców moze to oznaczać np. korekty w przebiegu granic, aIe bez konieczności ponoszenia kosztów.

W 14 gminach powiatu konińskiego wykonane będą prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynkow. Zadanie to jeden z etapów wartego prawie 15 mln zł projektu „Wzmacnianie zastosowania TlK w Powiecie Konińskim – lntegracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych.

– Na poczqtku 2018 roku zostanq wykonane m.in. prace terenowe dotyczqce gruntow, budynków
i lokali. Granice działek będq ponownie pomierzone bqdź określone na podstawie dokładnych
zdjęć lotniczych, zmianie mogą ulec również użytki gruntowe w działkach, pomierzonym budynkom
zo;tanq nadane numery ewidencyjne, uzgodnione zostanq ich funkcje i obliczone zostaną ich powierzchnie – tłumaczy Zofia Maślak, dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonawcami prac są dwie firmy:
– dla gmin: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn prace geodezyjne będą prowadzone przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie sp. z o.o.;
– dla gmin: Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto prace geodezyjne będą prowadzone przez konsorcjum firm: GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie i GGPS Sp. zo,o.z siedzibą w Lublinie.

Niektóre geodezyjne czynności mogą się wiązać z z koniecznością wejścia przez uprawnionych geodetów na nieruchomość, Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niebędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązane umożliwić wykonanie tych prac.

– W celu ograniczenia ryzyka wpuszczenia osoby nieupoważnionej, wszyscy pracownicy wykonujący  prace terenowe będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z modernizacją.

Właściciele nieruchomości będą więc mogli ustalić czy mają do czynienia z pracownikiem firmy wykonującej modernizację. Za prace wykonywane w ramach modernizacji właściciele nieruchomości nie
ponoszą opłat – podkreśla Zofia Maślak.

W razie wątpliwości warto zadzwonić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (tel. 63 2180616). W przypadku, gdy będzie to osoba upoważniona,
nie można jej utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prac ani odmawiac prawa wejścia na grunt.
Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.
Po przeprowadzeniu pomiarów, nastąpi ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości. Wykonawca zawiadom i wszystkich właścicieli, uzytkown ików wieczystych oraz władających o miejscu i terminie ustalenia granic nieruchomości. Z czynności ustalenia przebiegu granic, w tym połozenia wyznaczających je punktów granicznych, wykonawca sporządza protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Uzupełnia tam dane dotyczące działek i ich właścicieli oraz sposób w jaki zostały ustalone ich granice. Strony, których ten protokół dotyczy, w przypadku stwierdzenia niezgodności mogą wnieść uwagi oraz odmówić podpisania przyjęcia granic.

Wszelkie informacje dotyczące treści protokołu przedstawi zainteresowanym wykonawca prac geodezyjnych.

Kolejną czynnością w przeprowadzanej modernizacji będzie wyłożenie do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz rozpatrywanie zgłaszanych uwag do tego projektu. O terminie i miejscu wyłożenia dokumentacji zostaną mieszkańcy powiadomieni w odrębnym zawiadomieniu. Wyłożenie operatu daje możliwość zgłoszenia przez właścicieli zauważonych nieścisłości, co do czynności wykonanych przez wykonawcę prac geodezyjnych. W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie uwagi złożone po tym terminie będą traktowane jako indywidualne wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością Zatrudnienia geodety i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. 

– Warto zatem  brać czynny udział w czynnościach ustalenia granic nieruchomości oraz sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym – mówi dyrektor PODGiK w Koninie.

Równocześnie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie utworzona numeryczna mapa zasadnicza dla powiatu konińskiego wraz z bazami danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazą danych obiektów topograficznych. To oznacza, że wszystkie informacje o działkach, użytkach, budynkach i urządzeniach podziemnych będą dostępne w wersji elektronicznej.

adminInformacjePowiat konińskiGranice wszystkich nieruchomości gruntowych i budynków w powiecie konińskim zostaną ponownie zmierzone. To efekt unijnego projektu, który zmierza do cyfryzacji geodezyjnego zasobu powiatu. Dla niektórych mieszkańców moze to oznaczać np. korekty w przebiegu granic, aIe bez konieczności ponoszenia kosztów. W 14 gminach powiatu konińskiego wykonane będą prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynkow. Zadanie to...Niezależny Portal Społeczności Gminy Ślesin
Podziel się tą wiadomością
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
575 razy przeczytano